Actualiteit, Multicultuur & samenleven
N-VA

De selectieve verontwaardiging van de N-VA

Katholieken zijn Vlamingen, moslims niet

Recentelijk brak er een niet onaanzienlijke controverse rond een uitzending van een katholieke mis op de nationale omroep waarin werd voorgelezen uit Sint-Paulus’ Brief aan de Efeziërs, meer bepaald vers 22 e.v.:

‘Vrouwen, wees aan uw mannen onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het Hoofd is van de Kerk: Hij is de Behouder van het lichaam. Maar zoals de Kerk aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles.’

Zoals te verwachten viel ontlokte deze passage uit de Heilige Schrift geschokte en verontwaardigde reacties – immers, wie had ooit gedacht dat het christendom een sociaal conservatieve moraal voorschreef! Er was echter één hoek waaruit vrijwel geen geluid kwam, terwijl je toch zou verwachten dat het de luidste zou zijn: de N-VA.

Priester vs. imam

Stelt u zich voor dat een imam met een lange baard en gebedsmuts op voor de camera gestaan zou hebben en het hele land had verteld dat, volgens de islamitische leer, een echtgenote gehoorzaam moet zijn aan haar man als haar leider en het hoofd van de familie. De man zou op staande voet versleept zijn naar de Grote Markt in Brussel, alwaar hij gekruisigd zou zijn voor de ogen van een menigte mensen die zichzelf feliciteerden met hoe progressief ze wel niet zijn. Dagenlang zou er een de media een storm van de ergste soort hebben gewoed. We zouden van mevrouw Zuhal Demir te horen gekregen hebben dat we subsidies naar moskeeën moesten droogleggen, en staatssecretaris Theo Francken zou zijn achterban nog eens nadrukkelijk verzekeren dat hij ze zou beschermen van de sharia die op het punt staat ingevoerd te worden. Iedereen zou zijn mond vol hebben van ‘onze waarden’ en hoe ‘nieuwkomers’ (waaronder ook geboren en getogen Vlamingen klaarblijkelijk vallen) zich daaraan moesten aanpassen. Men zou op de kop toe de Verlichting nog eens naar boven gehaald hebben, om zelfgenoegzaam te kunnen opscheppen met hoe o-zo-geweldig we wel niet zijn. Maar als een priester exact hetzelfde zegt, klinkt er bijna geen geluid.

Vlaamse identiteit

Afgezien een paar berichten door o.a. Axel Ronse en Annick De Ridder, was de stilte van de N-VA (en natuurlijk ook Vlaams Belang) oorverdovend. Plots was het geen nationale prioriteit meer om het alomtegenwoordige kwaad van religieus ‘seksisme’ te bestrijden. Maar zelfs de magere veroordelingen die er kwamen, hadden een heel andere structuur dan de aanvallen die moslims gewoonlijk te verduren krijgen. Er werd niet gesproken over de Vlaamse identiteit die bedreigd werd, of hoe vreemdelingen zich niet wensen aan te passen aan onze cultuur en waarden. Logisch natuurlijk: het zou gestoord zijn om te ontkennen dat de priester in kwestie een Vlaming is, het ontbreekt hem immers aan allochtone wortels op basis waarvan hij aangeduid zou kunnen worden als een onaangepaste vreemdeling.

Dit toont echter een zeer belangrijke zaak: dat de Vlaamse identiteit conceptueel gescheiden is van het waardenkader van een individueel persoon. Men kan sociaal conservatieve meningen hebben die ingaan tegen de heersende tijdsgeest, en nog steeds behoren tot de Vlaamse natie. Vlaming zijn is iets wat te maken heeft met taal, geschiedenis, feestdagen, kledij, symbolen, enz., niet met morele opinies. Op zich is dit geen grote openbaring als men erover nadenkt: lang voor de aankomst van allochtonen in onze contreien waren er reeds vrijzinnige, katholieke, conservatieve, socialistische, fascistische, marxistische en liberale Vlamingen, en allen hadden ze radicaal verschillende fundamentele waarden en normen. Dit betekent dat het geen voorwaarde is voor islamitische allochtonen om hun conservatieve meningen te verloochenen als ze zich willen integreren en deel uitmaken van Vlaanderen. Ikzelf ben een trotse Vlaming die gelooft in het traditionele, patriarchale gezin, een conservatieve seksuele huwelijksmoraal, religieuze rituelen, enz. Afgaande op de commentaren die ik op vele van mijn stukken en sociale media-berichten krijg, weigert een groot deel van de mensen dat te erkennen.

Hopelijk doet de N-VA dat wel, of zijn ze tenminste consistent met hun verontwaardiging.

Othman El Hammouchi

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Othman El Hammouchi?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium