fbpx


Binnenland

Federaal minister van Werk Dermagne heeft vooral oor voor vakbonden

Een beknopte samenvattingDe nieuwbakken federale minister voor Werk liet zich opmerken door zijn eerste interview in De Tijd. Daarin zei hij te dromen van een omkering van de Vlaams-Waalse transferts. ‘Maar wanneer en vooral hoe dat moet gebeuren is onduidelijk’ (Het Pallieterke, laatste week van november). Ook zijn Beleidsverklaring overtuigt niet echt. Veel ideeën over Werk Logischerwijs bepaalt het coronavirus een groot deel van de teneur van het document. De Inleiding staat rijkelijk stil op bij impact van de coronacrisis op de…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De nieuwbakken federale minister voor Werk liet zich opmerken door zijn eerste interview in De Tijd. Daarin zei hij te dromen van een omkering van de Vlaams-Waalse transferts. ‘Maar wanneer en vooral hoe dat moet gebeuren is onduidelijk’ (Het Pallieterke, laatste week van november). Ook zijn Beleidsverklaring overtuigt niet echt.

Veel ideeën over Werk

Logischerwijs bepaalt het coronavirus een groot deel van de teneur van het document. De Inleiding staat rijkelijk stil op bij impact van de coronacrisis op de werkgelegenheidsgraad. Voor een federale minister is dat nogal bevreemdend, omdat de tewerkstellingsproblematiek tot de geregionaliseerde bevoegdheden behoort (vandaar dat de Vlaamse minister bevoegd voor Werk de voogdij over de VDAB uitoefent, terwijl de RVA als uitkeringsinstelling wel degelijk deel uitmaakt van het Belgische socialezekerheidsstelsel, en dan ook ressorteert onder de Dermagne).

Dat belet niet dat het leeuwenaandeel van de Inleiding in die Beleidsbrief hieraan de meeste aandacht schenkt. Zo vinden we er hoofdstukken in terug die de titel dragen ‘Kwaliteitsvolle banen aanbieden’, en ‘Een arbeidsmarkt die beschermt’. Een belangrijke bevoegdheid die wel degelijk tot de federale materie behoort, namelijk de veiligheid en de gezondheid op het werk, en die de voorbije jaren werden verwaarloosd, krijgt geen specifieke vermelding. Raar is dat, in deze coronatijden.

Een delicaat manoeuvre

Een belangrijke paragraaf gaat over de strijd tegen  fraude en het toezicht op de sociale wetten. Ook dat laatste is zowat een verplicht nummer voor iedere nieuwbakken minister bevoegd voor Werk. Dat een PS-er een punt maakt van de sociale fraude heeft zonder enige twijfel te maken met de aanwezigheid van de liberalen in de regering. Die beseffen dat misbruiken op het vlak van ons socialezekerheidsstelsel en de arbeidsreglementering vooral ten nadele komen van de bona fide werkgevers (laten we hopen dat die nog altijd in de meerderheid zijn binnen hun beroepscategorie). Wanneer je als ondernemer moet concurreren met rivalen die het minder nauw nemen met de deontologie en de maatschappelijke verantwoordelijkheden, ga je doorheen moeilijke tijden…

De minister is in dit kader van plan om de samenwerking tussen de verschillende ‘sociale inspectiediensten’ en het arbeidsauditoraat te bevorderen. De vraag blijft of dit gemeend is, want staat al jaren in dit soort beleidsverklaringen. Voor een minister gaat het hier om dansen op de slappe koord: inspectiediensten, net zoals de rechterlijke overheid en aanverwante politiediensten, moeten hun besognes autonoom kunnen uitvoeren zonder de hete adem van de uitvoerende macht voortdurend in hun nek te voelen. Dat behoort nu eenmaal tot de essentie van de ‘scheiding der machten’. Dus als uitvoerende macht ingrijpend met je vingers in de organisatie van de sociale inspectiedienst zitten woelen is een delicaat manoeuvre…

Petra de Sutter

En natuurlijk heeft de Beleidsbrief van de minister aandacht voor de internationale ontwikkelingen. Zo zal Pierre-Yves Dermagne aandacht hebben voor de Europese basis van de sociale rechten (over de brexit nauwelijks een woord: die zal voornamelijk Vlaamse bedrijven treffen). Tussen de regels door lees ik dat de Minister het Belgische (en dus ook het Franse) model zal blijven verdedigen bij de EU-instanties.

Een laatste paragraaf handelt over de openbare besturen en de parastatalen. Hiervoor zal Dermagne intensief moeten gaan samenwerken met de minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, Petra de Sutter. Deze laatste schenkt wel enige aandacht aan het welzijn op het werk in de openbare instanties.

Het luik Economie

Ook hier schaatst de minister op de grijze zone tussen federale en gedefederaliseerde bevoegdheden. Zo is hij van plan om een ‘juridisch en economisch kader’ op te zetten om de digitale transitie van de economie mogelijk te maken en zo de wetgeving ‘aan te passen aan de nieuwe technologische uitdagingen’. Verder is Dermagne van plan om ervoor te zorgen dat de toegang tot basisbankdiensten ‘geen dode letter blijft voor kwetsbare groepen’.

Net zoals dat het geval is met de ‘sociale’ inspectiediensten, wil minister Dermagne de rol van de economische inspectie versterken. Hij zal ook overgaan tot een versterking van de Belgische mededingingsautoriteit.

Dat is erg vergelijkbaar met de Beleidsverklaring van zijn voorganger Kris Peeters die een gelijkaardige Beleidsverklaring (ref. DOC 54 3296/018) had geformuleerd en die qua structuur en inhoud grotendeels gelijkloopt. De huidige Beleidsverklaring is (met als uitzondering de nadruk op de coronapandemie) nauwelijks meer dan een doorslagje van wat het kabinet-Peeters al had neergeschreven. Zo kwam het lijstje van onderwerpen m.b.t. de arbeidsmarkt letterlijk ook bij hem al voor. En Kris Peeters kon wel degelijk kiezen tussen een collectie van mogelijke kabinetsmedewerkers die wisten waarover het ging (hetgeen hij dan ook gedaan heeft, maar bij voorkeur maakte hij daarbij een keuze uit een voorraad ACV-getrouwen).

Onderwaardering

Deze aandacht voor thema’s die buiten de bevoegdheid van Dermagne vallen staat in een sterk contrast met de onderwaardering van voorgenomen acties die wel degelijk een positieve impact kunnen uitoefenen op de werkbaarheidsgraad van onze actieve bevolking, maar waar de Beleidsverklaring (evenals die van de recente voorgangers van de minister) zedig over zwijgt. Op een ogenblik dat ongeveer elke internationale instantie België verwijt zijn rigide arbeidsmarkt in stand te houden, verrast de Beleidsbrief door vooral niets te doen aan ons individueel en collectief arbeidsrecht – want de remmingen voor een flexibele arbeidsmarkt zitten precies hier (en dat behoort wel tot de verantwoordelijkheid van de Pierre-Yves Dermagne). Dat belooft weinig goeds voor de regeringen van sommige deelstaten die (met uitzondering van de Brusselse regering) van plan waren om de activiteitsgraad van hun ingezetenen op te trekken.

Niet voor niets krioelt de tekst van die Beleidsverklaring van vermeldingen dat de hele beleidsuitoefening van de zal plaatsvinden in nauw overleg met de sociale partners. Daaronder dient verstaan dat bij alle mogelijke hervormingen op het vlak van federaal werk nauw zal blijven samengewerkt worden met de paritaire overlegorganen, de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk.

Dat zijn niet onmiddellijk instanties die zich gedurende de voorbije legislaturen lieten opmerken door een innovatieve dynamiek gesteund op basis van onderzoeksresultaten en kennis van de werkvloer, laat staan door een aandrang om zelf met initiatieven op de tafel te komen. Aangezien de vakbonden deze vergaderingen sterk domineren, begrijpen we uit de ministeriële Beleidsverklaring dat Dermagne vooral een luisterend oor zal bieden aan de syndicale organisaties – dat is ook logisch voor iemand uit de PS.

Afsluitende opmerking

Pierre-Yves Dermagne heeft niet alleen de voogdij over het beleidsdomein Werk in de wacht gesleept (dat houdt hoofdzakelijk in: het individueel en collectief arbeidsrecht en het welzijn op het werk, naast een gedeelde verantwoordelijkheid over sommige takken van de sociale zekerheid), maar is tegelijkertijd ook vicepremier; bovendien is hij ook bevoegd voor Economische Zaken. Deze laatste bevoegdheid houdt onder meer in: consumentenzaken en het wel en wee van de kmo’s, en brengt met zich mee een gedeelde voogdij over de Delcrederedienst. Dermagne is met andere woorden een zware jongen binnen de regering-De Croo.

Dat zijn heel wat verantwoordelijkheden die bovendien gespreid zijn over diverse inhoudelijke domeinen, waarvan er enkele (zoals de verdediging van de consumentenbelangen) nogal mediageniek zijn, waardoor de kans groot is dat er weinig energie overblijft voor de eigenlijke federale problematiek van Werk. Zijn kabinet werd, naar onze informatie, nog niet samengesteld. Misschien is dit de verklaring voor het feit dat de resterende bevoegdheden i.v.m. Werk die federaal gebleven zijn in de Beleidsnota weinig uit de verf komen. Het is overigens al een hele tijd geleden dat de PS nog de federale minister van Werk mocht leveren; de vorige was Laurette Onkelinx (1999-2003), die daar toen geen onuitwisbare indruk heeft nagelaten – dus allicht ontberen ze frisse en toch ervaren cabinettards die bekend zijn met het domein en beide ministeries.

Jan Van Peteghem

Jan Van Peteghem is emeritus-gasthoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven