fbpx


Multicultuur & samenleven

Joël De Ceulaer interviewde Salah Echallaoui, voorzitter van de Moslimexecutieve
Er is kennelijk nogal wat enthousiasme over Salah Echallaoui, voorzitter van de Moslimexecutieve, die in een uitgebreid interview afgenomen door Joël De Ceulaer stelt: ‘God staat nooit boven de grondwet’. Los van het feit dat hij daarmee lijnrecht ingaat tegen de politiek-totalitaire natuur van de islam, bevatten zijn antwoorden heel wat onwaarheden en tegenstrijdigheden. Daarom – en vooral omdat we de lat hoog moeten leggen, zeer hoog – deze close reading.

De Ceulaer: Hebben we een Europese islam nodig?

Echallaoui: Absoluut, voor mij is dat een prioriteit. Het is de eerste werf die ik lanceerde toen ik een jaar geleden voorzitter werd. We willen geen islam die is afgesneden van zijn wortels, of die zijn geschiedenis vergeet.

In de eerste plaats: wie erkent dat een zogenaamde ‘Europese islam’ nodig is, geeft toe dat de islam niet-Europees is, zeg maar gerust: anti-Europees. Dat Echallaoui vervolgens zegt geen islam te willen ‘die is afgesneden van zijn wortels, of die zijn geschiedenis vergeet’ is, de totalitaire en gewelddadige wortels van de islam indachtig, tegenstrijdig met het streven naar een zogenaamde ‘Europese islam’ en dus hoogst problematisch.

Echallaoui: Maar de islam heeft zich altijd aangepast aan verschillende contexten, en dat moet ook vandaag gebeuren.

Een leugen. 14 eeuwen islam zijn gekenmerkt door hele volkeren, culturen en beschavingen die werden onderworpen aan de islam en vaak met grof geweld geïslamiseerd. Vraag het aan Perzen, hindoes, boeddhisten, Midden-Oosterse christenen, Javanen en volkeren in Afrika die hun geschiedenis kennen. Maar men moet helaas niet teruggaan in de tijd of buiten Europa treden: kijk bijvoorbeeld naar de moslimwijken in Frankrijk waar vrouwen worden verbannen, de shariarechtbanken in Engeland of het islamiserende Blackburn. Een individuele moslim kan zich niks aantrekken van de fundamenten van de islam en achter de democratische rechtsstaat staan, maar de islamitische leer heeft als doel onderwerpen en overheersen, en niet het zich wezenlijk aanpassen aan welke context ook. De zorgwekkende onderzoeksresultaten van Prof. Dr. Ruud Koopmans indachtig, is het nog maar de vraag welke richting het uiteindelijk uitgaat.

Echallaoui: De islam heeft trouwens enorm bijgedragen aan de westerse beschaving, die het product is van humanisme en vrijheid.

Onzin. De zogenaamde ‘bloei van de wetenschap’ in de islamitische wereld werd belichaamd door joden, christenen, Perzen en Indiërs. Het is niet omdat iets plaatsvond in de islamitische wereld dat het dankzij de islam was: ‘Op het gebied van de filosofie hebben twee moslims, de Pers Avicenna (Ibn Sina) en de Spaanse Averroës (Ibn Rushd) met de joodse geleerde uit moslim-Spanje Maimonides inderdaad een grote invloed gehad op ons eigen denken. Maar dan moet er wel duidelijk bij vermeld worden dat deze drie geleerden in hun eigen milieu door de overheersende strekkingen van de islam, die nog steeds de overhand hebben, als ketters vervolgd werden en de vlucht moesten nemen naar veiliger oorden.’ (zie de Franse historicus Sylvain Gouguenheim in: ‘Aan de islam is het Westen niet schatplichtig’, Trouw.nl, 21 februari 2011; En: Rudi Roth, ‘Over de invloed van de Islam op de ontwikkeling van de wetenschap in het Westen’, lvb.net, 26 maart 2007).

De Ceulaer: Wat zijn de grote hindernissen die u op uw pad zult tegenkomen?

Echallaoui: De letterlijke lezing van de Koran en de hadith, de islamitische overlevering. Dat is een van de eerste problemen: moslims moeten leren dat ze die teksten naar de geest moeten interpreteren, niet naar de letter.

Dat De Ceulaer dit zomaar laat passeren! Want wat zou dat dan wel mogen zijn, het ‘naar de geest interpreteren’? Volgens de islam is de islamitische profeet Mohammed al-insan al-kamil (de perfecte mens), het na te volgen voorbeeld voor de moslim. Mohammed was een rover, verkrachter, slavenhandelaar en veroveraar, een totalitaire heerser. De Koran, het letterlijke woord van Allah, is even helder: die is gestoeld op scheidslijnen en tegenstellingen, met name de moslim (goed, ‘halal’, superieur) versus de niet-moslim (slecht, ‘haram’, inferieur). De islamitische leer is supremacistisch en inherent discriminatoir: in de islam zijn mensen niet gelijkwaardig. De islam is een totalitaire veroveringsideologie voorzien van een religieus laagje. Jihad en sharia, de islamitische wet, zijn inherent aan de islam. Als Echallaoui het meent met zijn ‘Europese islam’, zal hij daar nooit geraken met een ‘interpretatie naar de geest’, maar wel met het expliciet verwerpen van fundamentele leerstellingen van de islam, zoals ik hier heb betoogd.

De Ceulaer: Is religie niet meer dan dat? De passages waar terroristen zich op baseren staan wel degelijk in de Koran, natuurlijk.

Echallaoui: Ja, maar zulke passages vind je ook in andere religieuze boeken. En ook in de boeken van communistische revolutionairen stonden blijkbaar passages die geweld opriepen. De terroristen van de CCC, Action Directe of de Rode Brigades lazen de Koran niet. Het klopt dat in de Koran ook zulke passages staan, maar dat is dus het punt: die verzen moeten in hun historische context gelezen worden. Niet letterlijk.

Het is mooi dat Echallaoui hier naar het communisme verwijst. De Ceulaer had hier kunnen opwerpen dat er van een zogenaamd ‘eurocommunisme’ ook nooit iets in huis is gekomen, net zoals een ‘euronationaalsocialisme’ of ‘gematigd nazisme’ een potsierlijk idee zou zijn.

Maar Echallaoui zegt ook: ‘Zulke passages vind je ook in andere religieuze boeken’. Dat is inderdaad de heersende politiek correcte idee die telkens weer gratuit wordt geponeerd, maar ze is lichtzinnig. In tegenstelling tot de Bijbel lijkt de Koran immers eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie dan op een religieus boek. De Koran bevat minstens 164 oorlogspassages of jihadverzen. In essentie gaat deze ‘grondwet van de islam’ over de plicht tot jihad (strijd) tegen de ongelovigen en het ongeloof. Een van de vele tot geweld oproepende Koranverzen mag als type gelden: ‘Dood hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91). Dit soort letterlijke oproepen om oorlog of jihad te voeren tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd: ze gelden universeel. Hoezo dan, ‘in historische context lezen’? De essentie van de Koran is de veroordeling van de ‘natie van de niet-moslims’ en het creëren van een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en niet-moslims. In de Bijbel worden daarentegen specifieke plagen en straffen in specifieke omstandigheden beschreven, juist wel aan tijd en ruimte gebonden. Bovendien is de Bijbel een grote verzameling van verschillende boeken, geschreven door meerdere auteurs over een bijzonder lange periode. De Bijbel is mensenwerk, terwijl de Koran het rechtstreekse, eeuwige en onveranderlijke woord is van Allah: ‘tawhid’. Tot slot wordt hierbij de leidende ‘soenna’ beschreven in de Hadith handig buiten beschouwing gelaten. Dat is de manier van leven van de islamitische profeet Mohammed die door elke moslim zou moeten worden nagevolgd. De Amerikaans-Syrische psychiater Wafa Sultan zegt in dat verband: ‘Het probleem met christenen is dat ze niet zo goed als Jezus zijn. Maar goddank zijn de meeste moslims beter dan Mohammed.’

De Ceulaer: Gebeurt het niet regelmatig dat sommigen de les verstoren, omdat ze de evolutietheorie verwerpen?

Echallaoui: Er is een probleem in sommige scholen. Maar dat heeft soms ook te maken met een zekere provocatie door de leerkrachten. Als de geschiedenisleraar na een les over de evolutietheorie tegen de leerlingen zegt dat Allah helemaal niets geschapen heeft, treedt hij buiten zijn rol. En dan zullen leerlingen Allah verdedigen.

Hoe zou dat zitten met de zogenaamde ‘provocatie door de leerkrachten’ wanneer ze willen lesgeven over de Holocaust? Hier wordt zowel door De Ceulaer als Echallaoui verbloemend gesproken over het fenomeen van leraren die de moed niet meer opbrengen en simpelweg aan zelfcensuur doen. Zo bleek reeds in 2010 uit een onderzoek van het weekblad Elsevier en onderzoeksbureau ResearchNet dat ‘één op de vijf docenten in de vier grote steden (in Nederland, SvR) weleens heeft meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen omdat met name islamitische leerlingen daar moeite mee hebben’ (bron).

De Ceulaer: Wat vindt u van de hoofddoek?

Echallaoui: Oorspronkelijk was de sluier onder meer bedoeld om de vrouw te beschermen. Als je dan ziet dat vrouwen met een hoofddoek vandaag soms worden aangevallen, dan druist dat in tegen de oorspronkelijke bedoeling.

‘Om de vrouw te beschermen’. Tegen wie? De profetische tradities vertellen dat vrouwen in Medina steeds werden lastiggevallen door hitsige mannen. De islamitische profeet Mohammed besloot toen dat moslimvrouwen zich moesten sluieren om aan mannen kenbaar te maken dat ze niet beschikbaar zijn. Dat impliceert dat niet-gesluierde vrouwen wél mogen worden lastiggevallen. Mohammed koos ervoor om deze mannen niet te wijzen op hun laakbare gedrag, integendeel. Aldus symboliseert de islamitische sluier, geheel of gedeeltelijk bedekkend, seksuele onrijpheid en onverantwoordelijkheid van mannen. De islamitische sluier beschermt hun gevoel van superioriteit en verhindert dat ze volwassen worden en leren zichzelf te beheersen. Volgens de islam moeten vrouwen zichzelf bedekken om te voorkomen dat mannen opgewonden raken en wellicht zo hun toegang tot het paradijs verliezen. Volgens de islam is de vrouw immers de belangrijkste bron van ‘fitna’ (beproeving, verleiding): er zitten 99 duivels op haar schouders die het allemaal op de ‘arme moslimman’ hebben gemunt. Dat in de islamitische cultuur verkrachte vrouwen doorgaans als dader in plaats van als slachtoffer worden gezien, is daarvan het zieke gevolg. Fadéla Amara, Française van Algerijnse afkomst, staatssecretaris en oprichter en voorzitter van de organisatie Ni Putes Ni Soumises, stelt dat er geen onderscheid is tussen de hoofddoek en de boerka (of nikab). Amara: ‘Het zijn allebei symbolen van onderdrukking van de vrouw. Het enige verschil is een aantal centimeters textiel.’ Men moet het werk van de psychoanalist Fethi Benslama, La guerre des subjectivités en Islam (2014), maar eens lezen.

De geschiedenis toont aan dat de mate van islamisering rechtstreeks is af te leiden uit de mate waarin moslima’s hun lichaam (moeten) bedekken. Hoe meer islam, hoe meer bedekkende textiel, hoe slechter het lot van vrouwen. Zie de geschiedenis van landen als Egypte, Turkije, Algerije en Iran. Vanuit fundamentalistische kringen binnen de islamwereld klinkt dat elke hoofddoek een vlag geplant is in het hart van het Westen. Tot slot laat een onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans zien dat de hoofddoek ‘de beste voorspeller is van moslimfundamentalisme’.

De Ceulaer: Voelt u de islamofobie toenemen?

Echallaoui: Ja. Het is normaal dat er een zeker wantrouwen bestaat. Mensen horen alleen wat negatief is, zelden wat positief is. Men herleidt de islam tot de sektarische uitwassen en die zijn niet representatief.

Het lichtzinnige gebruik van de term ‘islamofobie’, een politieke en activistische strijdterm (met name van de OIC) om islamkritiek verdacht te maken en in de racistische hoek te zetten, laat ik voor wat het is.

Die zogenaamde ‘sektarische uitwassen’ zijn wel volledig in overeenstemming met de islamitische leer. Zie bijvoorbeeld dit uitstekende artikel van arabist en islamoloog Halim El Madkouri: Islamitische Staat is in niets strijdig met de islam. Het is ook de islam zélf die sektarisch van aard is: de islamitische leer is genadeloos voor wie de islam bespot, bekritiseert of afvalt. Op afvalligheid staat in de islam in principe de doodstraf. Maar ook zonder dat door een islamitisch land – of door moslims die eigenrichting toepassen, geen zeldzaamheid – de doodstraf of een andere (lijf)straf wordt toegepast, geldt dat degene die als afvallig wordt beschouwd of de islam wil verlaten de nodige fysieke of mentale haat en terreur (dreigementen, intimidatie, chantage) kan verwachten, vaak ook afkomstig van familie, vrienden of kennissen. Dat maakt uittreden vrijwel onmogelijk, enkele oersterke uitzonderingen (die niet zelden moeten worden beveiligd) daargelaten. Dat is overigens de reden waarom de meeste slachtoffers van islamgeweld moslims zijn en het is dus niet zo, zoals de politiek correcteling en de mainstream moslim zo vaak beweren, dat een jihad-aanslag onislamitisch is omdat (ook) (zelfverklaarde) moslims het slachtoffer zijn, integendeel: het is de meedogenloze islam ten voeten uit.

De Ceulaer: Wat vindt u van de vergelijking met de jaren 30 die soms wordt gemaakt?

Echallaoui: Ik begrijp die vergelijking wel. Het is destijds ook zo begonnen, met de diabolisering van een hele gemeenschap. En Hitler is aanvankelijk ook democratisch verkozen. Europa moet wakker blijven en zich de genocide op het joodse volk blijven herinneren. Maar het geheugen is soms kort. Ik hoop dat voldoende burgers op tijd aan de alarmbel trekken, want gisteren waren het de joden, vandaag zijn het moslims, morgen kunt u het zijn.

Het framen van de moslim als de nieuwe Jood past in de typische islamitische slachtoffercultus. Over die groteske en schandalige gelijkstelling van moslims nu en Joden toen stelde arabist Hans Jansen: ‘Misschien hebben wij op school niet voldoende opgelet, maar volgens mij hebben de nationaalsocialisten Joden nooit inburgeringscursussen aangeboden, of hen huursubsidie, zorgtoeslag, studiefinanciering, kinderbijslag of bijstand uitgekeerd.’ De waarheid is dat de Joden nog steeds de Joden zijn, en dat jihadisten en andere antisemitische moslims de ‘nieuwe’ nationaalsocialisten zijn. Het zijn de Joodse instellingen, scholen en synagogen die al jaar en dag en steeds zwaarder moeten worden bewaakt, het zijn de Joden die vaak doelwit zijn van de islamitische jihad en het zijn de Joden die West-Europa verlaten vanwege het islamitische antisemitisme.

De Ceulaer: Wat zegt u tegen mensen die bang zijn dat moslims de sharia willen invoeren zodra ze in de meerderheid zijn?

Echallaoui: Dat ik hen begrijp. Mensen horen tegenwoordig de hele dag niets anders.

Waar horen mensen niets anders? Via de mainstream media? Of bedoelt Echallaoui het onrustwekkende onderzoek van Prof. Dr. Ruud Koopmans waaruit blijkt dat hoge percentages moslims in Europa fundamentalistische denkbeelden hebben?

Echallaoui: En tegen de mensen die bang zijn, zeg ik: kijk eens naar alle landen waar moslims in de meerderheid zijn – bijna nergens wordt de sharia toegepast, met uitzondering uiteraard van onder meer Saudi-Arabië.

Nonsens. Noem mij één islamitisch land (een van de 57 leden van de Organization of the Islamic Cooperation of OIC) waar geen enkel sharia-principe heerst. In élk moslimland worden in mindere of meerdere mate sharia-principes toegepast, van Maleisië en Indonesië (met name de provincie Atjeh) over Iran en Egypte tot Algerije en Marokko. Ongelijkwaardigheid, onderdrukking, geweld en achterlijkheid zijn het gevolg. Islamitische Staat verschilt in strategie en wreedheid, maar niet in (sharia)principe van Iran, Saoedi-Arabië, Hamas en Hezbollah. Dat een homoseksueel wordt opgehangen (Iran), van een gebouw wordt gegooid (Islamitische Staat) dan wel een gevangenisstraf inclusief marteling riskeert (talloze moslimlanden), is een logisch gevolg van de sharia: de straf en de handhaving mogen dan verschillen, het totalitaire islamitische principe is hetzelfde.

De Ceulaer: Er bestaat toch zoiets als de Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam, die in 1990 door tientallen landen werd ondertekend?

Echallaoui: Die verklaring, die duidelijk was beïnvloed door de politieke islam, onderschrijf ik niet.

Dat is mooi, maar ik hoop dat de heer Echallaoui dit gezegd zijnde besefte hoe potsierlijk zijn vorige antwoord inzake de sharia was. Tot slot: ‘politieke islam’ is, zoals de Algerijnse journalist Hamid Zanaz het zo goed uitdrukt, een ‘flagrant pleonasme’ omdat ‘de islam in de eerste plaats politiek is’.

Mijn conclusie: de zogenaamde ‘Europese islam’ van Moslimexecutieve-voorzitter Salah Echallaoui is een bij voorbaat mislukt project, met name omdat hij niet eens erkent dat, zoals ook Sam Harris het zo mooi zegde, ‘het probleem met het islamitisch fundamentalisme de fundamenten van de islam’ zijn. Bovendien vertoont Echallaoui het typisch islamitische slachtoffergedrag en verschoont hij al te vaak de islam – omdat hij niet beter weet, of liegt hij? Joël De Ceulaer liet helaas heel wat kansen liggen om kritisch door te vragen, waardoor Salah Echallaoui wegkwam met (politiek correcte) onwaarheden en tegenstrijdigheden. Kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel.

foto ©reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.