fbpx


Geen categorie

Softe jongens of die hards, die Ajoinen?

Aalsters Bestuursakkoord doorgelichtApart vreemdelingenloket met politiebewaking?

 –          “Op dit ogenblik is er te weinig coördinatie tussen de Dienst Niet-Belgen (vreemdelingenzaken) en de Dienst Integratie, hoewel beiden diensten grotendeels voor hetzelfde doelpubliek werken. Bovendien bieden ook de Dienst Burgerlijke Stand en de Dienst Bevolking producten voor vreemdelingen aan. Dit gebrek aan samenwerking en uitwisseling van informatie staat ook in het Beleidsmemorandum Aalst 2012 (II-20) als pijnpunt aangegeven. Naar het voorbeeld van onder meer Mechelen zullen de Dienst Niet-Belgen en de Dienst Integratie fusioneren tot één dienst op één locatie (van zodra dit kan: het NAC), die tevens aan alle niet-Belgen de producten zal aanbieden die op dit ogenblik door de Dienst Burgerlijke Stand en de Dienst Bevolking worden aangeboden. Er wordt onderzocht in welke mate een permanente aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie op deze plek de efficiëntie van de werking ten goede zou komen”  (blz. 25)

 –          “De norm moet dan ook zijn om voor elke Aalstenaar een snelle, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening op maat aan te bieden. Elke Aalstenaar heeft in zijn contact met de stadsdiensten recht op een VIP-behandeling.”  (blz. 14)

 –          “Hieraan is nog werk: een snelbalie voor wie maar een korte verrichting op de stad moet zijn, dienstverlening via internet en telefoon waar mogelijk, een stevige mix tussen hulp aan loketten door eerstelijnsconsulenten (dienstverleningscoaches) en deskundigen per materie” (blz. 14)

 –          “Deze gefusioneerde dienst “Vreemdelingenzaken en Inburgering” moet over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken om het groeiend volume aan soms complexe opdrachten naar behoren te vervullen”   (blz. 25)

 –          “Op korte termijn – in de loop van 2013 – zal er een contract worden afgesloten om in een externe ondersteuning inzake Internationaal Privaatrecht te voorzien”   (blz. 25)

 Crypto-fascistisch?

 –          “Inzake ‘Vreemdelingenzaken’ (registratie vreemdelingen, verblijfskaarten, adresveranderingen, attesten van immatriculatie, arbeidskaarten, dossiers 9bis, controle van akten, aflevering van akten, afleveren van bevel om het grondgebied te verlaten, vrijwillig terugkeerbeleid,… alsook controle op schijnhuwelijken, schijnsamenlevingscontracten en schijnerkenningen) kiest het bestuur voor een correcte en strike toepassing van de bestaande wetgeving door de bevoegde ambtenaren. Dit zal gebeuren met respect voor de rechten en de plichten van eenieder, en wars van elke politieke inmenging” (blz. 25)

 –          De Vlaamse regering heeft een specifiek beleid ontwikkeld door de zogenaamde Vlaamse Rand, een groep van 19 gemeenten rond Brussel die te maken hebben met specifieke uitdagingen die het gevolg zijn van de snelle internationalisering van Brussel en omgeving. De jongste jaren wordt ook Aalst, net als andere steden en gemeenten van de Dendervallei, in toenemende mate met deze problematiek geconfronteerd. Dit fenomeen overlapt maar zeer gedeeltelijk met de klassieke migratiepolitiek, aangezien Aalst ook in toenemende mate voor Franstalige Brusselaars en niet-Nederlandstalige EU-burgers een stad is waar ze willen wonen, winkelen en/of werken. Het nieuwe stadsbestuur wil ter zake een aangepast beleid ontwikkelen, dat aansluit bij het beleid van de Vlaamse Regering en dat geïnspireerd is door maatregelen die in de gemeenten van de ‘Vlaamse Rand’ al hun nut hebben bewezen. Het doel is om te bekijken hoe een van nature gastvrije stad de nieuwe inwoners warm kan maken voor de taal en de eigenheid van de regio. De brochure “Leidraad voor een goed Vlaams beleid” van de Vlaamse Regering (online versie op www.derand.be) dient hierbij als richtsnoer    

 Geen Nederlands, geen sociale woning?

 –          “Het recht op een sociale woning impliceert ook een aantal plichten. In de eerste plaats het leren van het Nederlands zodat bewoners met elkaar kunnen communiceren, terecht kunnen op de arbeidsmarkt, het schoolwerk van de kinderen kunnen opvolgen” (blz. 42)

 –          Het sociaal woonbeleid zal een taal- en inburgeringvoorwaarde voor kandidaat-huurders invoegen in de huurcontracten (cfr. het kaderdecreet Sociale huur van de Vlaamse wooncode): iedereen die op Aalsters grondgebied een sociale woning wil huren, moet kunnen aantonen dat hij bereid is om Nederlands te leren. (blz. 42)

 –          “3.1. De stad versterkt en bouwt voort op het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering. Er wordt gekozen voor een meer aanklampend beleid. De focus wordt gelegd op resultaatgericht werken op vlak van taalkennis, onderwijs, opleiding, emancipatie van het individu (met bijzondere aandacht voor vrouwen) en deelname aan het Aalsterse gemeenschapsleven” (blz. 25)

 –          “We zetten verder in op initiatieven die aan doelstelling 3.1. beantwoorden, met bijzondere aandacht voor de projecten die nieuwkomers aanmoedigen om Nederlands te leren. Er wordt onderzocht hoe er beter kan worden samengewerkt met scholen en opleidingscentra en hoe de inzet van vrijwilligers bij het geven van taalcursussen kan worden aangemoedigd. Taalcursussen en projecten in de aard van Babbelonië, Ouderwijs/Onderwijs, Samen Inburgeren en Taalbubbels worden verder gezet en versterkt” (blz. 26)

 –          Het gebruik van inburgeringscoaches wordt aangemoedigd. Deze manier van werken geeft aan nieuwkomers de kans om Nederlands te oefenen in een informele context en om een netwerk uit te bouwen. Tegelijk wordt een groter deel van de bevolking bij het inburgeringsbeleid betrokken.  (blz. 26)

 –          “Op die manier kan de stad, binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden, verder een lokaal flankerend onderwijsbeleid ontwikkelen. Daarbij krijgen onderstaande thema’s prioriteit: – taalsimulering, cfr. Taalspeelbad in het basisonderwijs, Alfaklassen in het secundair onderwijs”    (blz. 29)

 –          “Er zal een taalbeleid ontwikkeld worden dat vertrekt vanuit de dagelijkse realiteit, en klantvriendelijkheid combineert met de correcte toepassing van de taalwetgeving” (blz. 27) 

 –          De kennis en het gebruik van het Nederlands moeten gezien worden als een bindende en emanciperende factor, die alle inwoners moet toelaten om aansluiting te vinden bij ons Aalsters gemeenschapsleven  (blz. 27)

 Het taalbeleid omvat duidelijk meer dan alleen een bepaling over sociale woningen. Het gaat alleen over de bereidheid Nederlands te leren. Het taalbeleid wordt voorgesteld als een positieve kracht.

 Autoritair?

 –          “De ondertekenende partijen gaan voor een bestuur nieuwe stijl, waarin het primaat van de politiek en de collegiale besluitvorming centraal staan (…)  Elk van de drie partijen wordt permanent betrokken bij de voorbereiding van elk belangrijk dossier”     (blz. 3)

 –          “We nodigen alle gemeenteraadsleden, ook die van de oppositie, uit om op een constructieve manier mee te schrijven aan dit verhaal” (blz. 2)

 –          “Op de gemeenteraad worden geen initiatieven vanuit de oppositie gesteund zonder unanimiteit binnen de meerderheid. Binnen de meerderheid moet er immers op een loyale manier aan politiek worden gedaan”  (blz. 7)

 –          “Het meerderheidsoverleg bestaat uit alle gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen”   (blz. 5)

 –          “Er wordt geen afwijkend stemgedrag toegelaten. In zoverre er toch één of meerdere lid/leden van een meerderheidsfractie anders zouden stemmen dan de meerderheid, zullen zij ter orde worden geroepen door de fractieleider.”  (blz. 7)

 –          “Wanneer een gemeenteraadslid van de meerderheid, zonder voorafgaandelijke afspraak, anders stemt dan de meerderheid, stelt hij/zij zich impliciet buiten de meerderheid. Het gemeenteraadslid wordt niet meer uitgenodigd op het meerderheidsoverleg. Alle (commissie)mandaten zullen aan het betrokken gemeenteraadslid worden ontnomen en worden toebedeeld aan een gemeenteraadslid van dezelfde fractie dewelke wel loyaal is”   (blz. 7)

 Volgens het bestuursakkoord komt er een stuctureel meerderheidsoverleg en kan een gemeenteraadslid met voorafgaande afspraak anders stemmen dan de meerderheid.

 Eigen volk eerst?

 –          “Via bovenlokaal overleg engageert het huidig bestuur zich om initiatieven welke zouden kunnen leiden tot de implementatie van een gevangenis op de site Nederhaze, Hofstade (zone voor openbaar nut – Gewestplan K.B. 30 mei 1978) mogelijk te maken. De component van de creatie van bijkomende lokale tewerkstelling is een decisieve parameter dewelke essentieel is voor de beoordeling en ondersteuning van het project. Er wordt nagegaan dat een tewerkstelling van mensen uit eigen stad maximaal kan worden afgedwongen”    (blz. 34)  

 Overdreven Vlaams?

 –         De ondertekenende partijen erkennen dat Aalst geen slaapstad van Brussel mag worden, maar een eigenzinnige, authentieke stad met een eigen karakter moet blijven. Dit zal bevestigd worden door de goedkeuring van een ‘Vlaams Manifest’ in de gemeenteraad, de strikte toepassing van de taalwetgeving, en een aantal zichtbare maatregelen (welkombord, straatnaamborden…)

  –         De wettelijke en decretale bepalingen worden nageleefd. De Vlaamse, Belgische en Europese vlag worden dus altijd uitgehangen wanneer dit wettelijk/decretaal wordt voorzien (blz. 27)

  –         Bevlagging wordt niet gebruikt om politieke statements te maken (blz. 27)

  –         De jaarlijkse 11-juli-viering wordt, in samenwerking met de Dienst Cultuur, verder ontwikkeld tot een volwaardige en eigentijdse viering, eventueel opgebouwd uit verschillende componenten waarin specifieke doelgroepen zich herkennen en een maximaal aantal Aalstenaars zich betrokken voelen   (blz. 28)

  Asociaal?

 –          “Maar ook voor degenen die minder mobiel zijn, of niet mee zijn met de digitale revolutie, moet er aangepaste dienstverlening zijn”   (blz. 14)

 –          “Cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen. Door het wegwerken van prijsdrempels moeten ook gezinnen met kinderen gemakkelijker hun weg vinden naar het cultuuraanbod in onze stad. De Uitpas moet verder gepromoot worden. We bekijken of de Uitpas met Kansentarief kan uitgebreid worden naar nieuwe doelgroepen”   (blz. 18)

 –          “Sport heeft eveneens een belangrijke sociale taak. Het is een hefboom voor integratie en voor veel mensen vormt sport een belangrijk moment van sociale interactie”   (blz. 22) 

 –          “Er wordt onderzocht in welke mate mate we kunnen komen tot meer gelijkberechtiging (rekening houdend met alle elementen) en wat daarvan de consequenties zijn op het vlak van budget en dienstverlening”   (blz. 30)

 –          “Aalst moet en zal aantrekkelijker worden voor alle lagen van haar bevolking. Vooral jonge en nieuwe gezinnen, die zullen instaan voor onze toekomst, moeten de kans krijgen om zich in een aangename en betaalbare stadsomgeving te vestigen” (blz. 31)

 –          “Het is de bedoeling op termijn jonge en werkende gezinnen aan te trekken. Sociale aspecten mogen evenwel niet uit het oog verloren worden”   (blz. 35)

 –          “De migratie kan leiden tot woonproblemen in enkele buurten. De gezonde sociale mix komt in het gedrang. Aalst moet een actief beleid uitbouwen om met deze migratie om te gaan”    (blz. 39)

 –          “Er moet een woonbeleid uitgestippeld worden dat rekening houdt met de specificiteit van elke doelgroep, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, huurders, ouderen, minder mobiele mensen….”   (blz 40)

 –          De leegstandtaks gaat omhoog. Het systeem van sociaal beheer wordt verder uitgebouwd   (blz. 40)

 –          We gaan voor een krachtdadige aanpak van de huisjesmelkerij   (blz. 40)

 –          De laagdrempeligheid van de woonwinkel wordt bewaakt  (blz. 42)

 –          “Met verder te investeren in groepsaankopen kunnen we de prijzen drukken van duurzame en groene wooninvesteringen” (blz. 45)

 –          “Sociale economie gaat vooral aandacht geven naar de creatie van nieuwe, duurzame, werkgelenheid, met aandacht voor kansengroepen”     (blz. 47)

 –          “Een warme zorgstad in het spoor van Daens” (blz. 56) 

 –          “We kunnen niet aanvaarden dat er mensen in armoede blijven leven” (blz. 56) 

 –          “Kansarmoede aanpakken is dan ook een absolute prioriteit”  (blz. 56)

 –          “We willen een warm Aalst waar iedereen dezelfde kansen krijgt en iedereen moet kunnen genieten van onze welvaart” (blz. 56)

 –          “We willen vermijden dat ouder worden onbetaalbaar wordt”  (blz. 57)

 –          “Onze drukke samenleving kampt met echtscheidingen, depressies, zelfmoorden. Ook deze elementen bedreigen ons collectief en individueel welzijn”  (blz. 58)

 –          “Ook dierenwelzijn behoeft onze aandacht”  (blz. 58)

 –          “In alle facetten van het beleid zal er aandacht besteed worden aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, en van holebi’s en transgenders”   (blz. 58)

 –          “We blijven investeren in sociale huisvesting. Maatregelen om sociale netwerken intact te houden en het wonen in eigen streek mogelijk te maken horen daarbij. Zowel sociale huur- als koopwoningen en bescheiden woningen blijven een belangrijk instrument om mensen die niet terecht kunnen op de private woonmarkt toch een goed en kwaliteitsvol onderdak te bieden” (blz. 41)

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Karin Dedecker

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.