Algemene voorwaarden & Privacy

Uitgave

doorbraak.be is een uitgave van de vzw Stem in ’t kapittel. Wenst u in contact te treden met ons omtrent deze algemene voorwaarden dan kan dit via e-mail op het adres [email protected], via brief naar vzw Stem in het kapittel, Collegelaan 106, 2100 Antwerpen of via het formulier onderaan deze pagina.

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden diensten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en disclaimers.

Aansprakelijkheid

De bezoeker erkent dat hij/of zij aan de inhoud weergegeven op deze site geen rechten jegens de vzw Stem in ’t Kapittel kan ontlenen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten aangeboden door doorbraak.be zijn de voorwaarden van deze diensten van toepassing op de verhouding tussen de gebruiker van de dienst en de vzw Stem in ’t kapittel.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten aangeboden door derden via doorbraak.be zijn de voorwaarden overeengekomen tussen de derde aanbieder en de gebruiker van toepassing. In geen geval is de vzw Stem in ’t kapittel verantwoordelijk zowel jegens de gebruiker als de 3e aanbieder, voor eventuele schade die zou voortkomen uit het gebruik van de door derden aangeboden diensten.

De vzw stem in het kapittel is niet verantwoordelijk voor de inhoud weergegeven op externe sites waarnaar wordt verwezen en/of gelinkt op de website doorbraak.be. De beheerders van de website behouden zich het recht voor en verbinden zich ertoe om hyperlinks en/of verwijzingen naar illegale en/of voor de gebruikers schadelijke inhoud te verwijderen.

Daarnaast worden er op doorbraak.be advertenties aangeboden door o.a. Google NV, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Etterbeek, de vzw Stem in ’t kapittel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites , diensten en/of producten geadverteerd via deze advertenties. Het gebruik van de hyperlinks verbonden met deze advertenties is voor eigen risico van de gebruiker. De informatie op de websites waarnaar de door Google aangeboden advertenties verwijzen wordt niet door de beheerders van deze site gecontroleerd.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, films en audio op doorbraak.be berust bij de auteur of de maker ervan, tenzij expliciet anders vermeld.

De vzw Stem in ’t kapittel is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze site en de inhoud ervan. Er wordt geen garantie gegeven i.v.m. de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de inhoud weergegeven via deze site.

Reacties

Aan deze site is een reactiemodule verbonden. De vzw Stem in ’t kapittel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties geplaatst via deze reactiemodule. De inhoud is dan ook enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de reactie via deze module plaatst.

Door gebruik te maken van de reactiemodule vrijwaart de gebruiker de vzw stem in ’t kapittel dan ook van eventuele vorderingen die voortkomen uit de inhoud geplaatst via deze module.
De beheerders van deze site behouden zich daarnaast het recht voor om inhoud geplaatst door de gebruiker via de reactiemodule te verwijderen en gebruikers uit te sluiten van het gebruik van deze module.

De gebruiker van de reactiemodule zal de geldende wetgeving respecteren en zich aldus onthouden van uitlatingen strijdig met de openbare orde en de goede zeden, die lasterlijk zijn, onwettig of onjuist. Daarnaast zal de gebruiker de geldende privacywetgeving respecteren en aldus de reactiemodule niet gebruiken om het privé-leven van andere gebruikers of derden te schenden.
Daarnaast zal de gebruiker zich onthouden van het plaatsen van niet relevante berichten zoals, maar niet beperkt tot, commerciële inhoud, zoekertjes, aanbiedingen.

De gebruiker zal ook de intellectuele eigendomsrechten respecteren en zich onthouden van het gebruik van de reactiemodule voor het verspreiden van auteursrechterlijk beschermde inhoud.

Auteursrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de vzw stem in ’t kapittel.

Bepaalde inhoud zoals maar niet beperkt tot foto’s, is eigendom van een derde partij die licentie heeft verleend voor het gebruik op doorbraak.be. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de derde partij die de licentie verleende.

Het verder verspreiden van deze inhoud weergegeven op deze site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vzw Stem in het Kapittel, is verboden en zal met alle middelen van recht worden bestreden.

Uitzondering hierop zijn korte aanhalingen uit artikels met bronvermelding en hyperlink naar doorbraak.be . Dit is toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming. Hiervan zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de reproductie en/of verspreiding van foto’s weergegeven op de site.

Privacy

Door gebruik te maken van deze site en de aangeboden diensten wordt de gebruiker op de hoogte geacht van onderstaande privacyregeling.

Vzw Stem in ’t kapittel verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van deze site en de diensten aangeboden via deze site. Deze gegevens worden ons ofwel uitdrukkelijk meegedeeld door de gebruiker zelf of worden automatisch verkregen wanneer de gebruiker de site bezoekt. De gegevens die worden verzameld wanneer ze ons uitdrukkelijk worden meegedeeld zijn:
– Naam en voornaam
– E-mailadres
– Geboortejaar
– Organisatie
– Eventuele andere informatie verstrekt door de gebruiker in het kader van een dienst aangeboden door doorbraak.be (bv inschrijvingen, aankopen en steun- of andere betalingen).

Gegevens verkregen door het gebruik van de website zijn het ip-adres van de gebruiker, het type browser, het gebruikte toestel, de bezochte pagina’s, tijdstip, frequentie en duur van het gebruik, hoe u op deze website bent terechtgekomen (referrer of zoekwoord), locatiegegevens.

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in de gegevensbestanden van de vzw Stem in ’t kapittel. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

In het kader van de sponsoring van de werking van de website doorbraak.be wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Paypal Europ S.à.r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Voor de gegevens die deze financiële dienst verwerk, wordt verwezen naar paypal.be.

De site maakt gebruik van de diensten van Google inc. voor o.a. het weergeven van advertenties en analyse van het gebruik van de site. Voor de door Google inc. verzamelde gegevens en het gebruik hiervan wordt verwezen naar https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Deze site maakt gebruik van de plugins van Facebook.com. I.v.m. de hierdoor eventueel door Facebook verzamelde gegeven wordt verwezen naar https://www.facebook.com/privacy/explanation
Deze site maakt gebruik van plugins van twitter.com. I.v.m. de hierdoor eventueel door Facebook verzamelde gegeven wordt verwezen naar https://twitter.com/en/privacy

Voor online betalingen maakt deze site gebruik van de diensten van mollie.be. Voor meer informatie welke gegevens verzameld worden door Mollie wordt verwezen naar  https://www.mollie.com/be/privacy.

Registratie

Voor sommige gratis en betalende diensten moet u zich registreren. Met een registratie gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. U verleent tijdens het registratieproces uw concrete, acurate, actuele en volledige gegevens en u actualiseert indien nodig deze informatie. Bij onjuiste, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens kan doorbraak de registratie (gratis of betalend) weigeren of schorsen.

Inzage

Conform de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GBPR, hebt u inzagerecht in uw gegevens en kunt u ze opvragen, laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor met ons contact op per e-mail: [email protected], schriftelijk op het adres hieronder vermeld of via het invulformulier hieronder.

U kunt zich registreren voor de gratis nieuwsbrieven van Doorbraak. In elke e-mail krijgt u ook de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven of uw gegevens aan te passen.

Cookies, JavaScript en web beacons

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt Doorbraak cookies op uw computer/device. Deze cookies maken uw webbezoek comfortabel. Daarnaast laten ze ons ook toe statistische informatie te verzamelen zodat we de website verder kunnen optimaliseren en een algemeen profiel kunnen opmaken van onze bezoekers.

Doorbraak werkt samen met bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder (maar niet beperkt tot) Facebook, Google, Paypal en Twitter. Deze bedrijven kunnen eveneens via doorbraak gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie). Zij doen zulks onder hun eigen privacy voorwaarden.

Doorbraak gebruikt deze gegevens voor administratieve doeleinden en om de webstek te verbeteren, diensten te verbeteren en problemen op te lossen. U kunt het gebruik van cookies met het aanpassen van de browserinstellingen weigeren. U zult in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

Bij elk bezoek wordt ook uw IP-adres geregistreerd.

Browsermeldingen

Doorbraak.be werkt ook met browsermeldingen (browser push notifications). Bij een bezoek aan Doorbraak.be wordt de vraag gesteld of u meldingen wil ontvangen in uw browser. Bij de publicatie van nieuwe berichten zal uw browser dan een kleine popup-tonen. Doorbraak slaat daarbij geen persoonlijke gegevens op (email-adres, naam,… )

Dit kan uitgeschakeld worden in uw browsersettings. U kan klikken op het tandwieltje bovenaan elke melding of in de instellingen van uw browser verdere berichten blokkeren. De instructies vindt u hier voor firefox, chrome, windows edge, safari.

Disclaimer e-mail

Deze aansprakelijkheidsclausule heeft betrekking op e-mails verzonden van e-mailadressen eindigend op @doorbraak.be.

De inhoud (inclusief bijlagen) van de e-mails van Doorbraak is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is. De e-mails kunnen vertrouwelijke informatie of persoonlijke standpunten bevatten die niet noodzakelijk met het standpunt van Doorbraak overeenstemmen. Deze informatie mag niet bewerkt, doorgestuurd, gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur van de e-mail.

Ontvangt u per vergissing een e-mail, gelieve ons te contacteren.

Contact

Voor het stopzetten van browsermeldingen, kan u de instructies hierboven vinden.

Indien u ons wenst te contacteren of uw gegevens wil aanpassen kan u dat doen:

    • Via e-post: [email protected]
    • Via post: Doorbraak, Collegelaan 106, 2100 Deurne
    • Via onderstaand formulier

 

  •  

Copyright notice in English

The copyright for material on this website rests with “Stem in’t Kapittel vzw”, unless otherwise stated. You may download and read this material for personal use.

You may not alter this information, repost or sell it without the permission of Doorbraak.be and without mentioning the source (www.doorbraak.be)

If you would like to use the information, please contact us:

Via e-mail: [email protected]

Via post: Doorbraak, Collegelaan 106, 2100 Deurne

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans