JavaScript is required for this website to work.
post

‘We willen wegen op het politieke debat’

Naar een conservatief voorzitterschap voor Jong N-VA?

Harry De Paepe7/1/2015Leestijd 5 minuten

Binnenkort kiest Jong N-VA een nieuwe voorzitter en een nieuwe bestuursploeg. Niets wereldschokkend en zelfs een beetje onbelangrijk nieuws. Ware het niet dat er een groep jongeren zich aan de Jong N-VA militanten presenteert onder de noemer ‘Vlaams en Conservatief’. Het laatste begrip wekte onze nieuwsgierigheid op. Harry De Paepe sprak met de kopman van de groep, Michel Cardon.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Doorbraak: Sta me toe het u op de man af te vragen: wie bent u?

Michel Cardon: ‘Laat me beginnen met het team als ik mag. We zijn een groep enthousiaste jongeren die er niet voor terugdeinst om met Jong N-VA het Vlaamse conservatisme op de kaart te willen zetten. Met verschillende achtergronden en expertises, denk ik een erg sterk team rond mij verzameld te hebben. Met deze ploeg wil ik als kandidaat-voorzitter en spelverdeler graag de lijnen uitzetten om Jong N-VA ideologisch duidelijker te profileren.

Ik ken de partij intussen als mijn broekzak, ongeveer 12 jaar geleden werd ik lid. Na mijn opleiding als historicus ging ik aan de slag bij VOS, de Vlaamse Vredesvereniging. Sinds een goeie twee jaar werk ik nu voor Jong N-VA als stafmedewerker. Ik kijk er naar uit om er samen met Martijn, Ann-Sofie, Jeroen, Leonard, en alle andere Jong N-VA’ers een lap op te geven!’

Uw campagne ‘Conservatief & Vlaams’ opent schijnbaar een nieuwe stap in de geschiedenis van uw partij. Er is nog een tijd geweest dat men rondbelde om te vragen wie er jongerenvoorzitter wilde zijn. Is het belang van Jong N-VA toegenomen binnen de N-VA?

‘Die tijd hebben wij alvast niet meegemaakt! Jong N-VA heeft altijd haar plaats gehad binnen de moederpartij; in afdelingsbesturen, de partijraad en zelfs het partijbestuur. In de voorbije periode heeft voorzitter Ralph Packet zich vooral gericht op de interne werking. Jong N-VA heeft zich zo organisatorisch kunnen verbeteren met nieuwe afdelingen, een versterkte Afdelingsraad en herschreven statuten als gevolg. Samen met een groeiend ledenbestand, bruist onze werking hierdoor trouwens als nooit te voren. De tijd is nu aangebroken om Jong N-VA wat meer “smoel te geven”. We willen wegen op het politieke debat, zowel binnen de partij als naar de buitenwereld.’

Dus op weg naar een moderne versie van de CVP-jongeren uit de seventies?

‘Neen, we willen geen relschoppen. Met ons project bouwen we logisch verder op de conservatieve idealen die onder andere Bart De Wever al geruime tijd verkondigt. Vanuit de jongeren willen we dat ideologisch verhaal van onze partij mee helpen uitdenken, aanscherpen en verspreiden.’

In uw visietekst staat: de ‘conservatieve en vrijheidslievende gedachte moet op termijn de ideologische grondstroom binnen N-VA worden’. Is dit al niet het geval? Als ik de tegenstanders van uw partij mag geloven alvast wel.

‘De N-VA staat momenteel bekend als de partij voor verandering. Al te vaak wordt deze verandering puur institutioneel geïnterpreteerd. Niet iedereen weet waar we inhoudelijk voor staan. Sommigen noemen ons liberaal of neo-liberaal, anderen nationalistisch, soms ook rechts. Natuurlijk zijn we een Vlaams-nationale partij! Alleen zegt dat nationalisme niet zo veel over het beleid dat we willen. Het Schotse nationalisme wordt bijvoorbeeld erg links ingevuld.

Met ons project willen we het ideologisch luik van onze partij verduidelijken. Als Vlaams-nationale jongerenpartij ligt het huis Vlaanderen ons na aan het hart. Wat we echter niet mogen vergeten, is hoe we dit huis uiteindelijk willen inrichten. We voelen bij de jongeren dat het momentum daar is om over deze invulling wat meer duidelijkheid te scheppen. Het huis moet wat ons betreft lean and mean zijn. Een kleine maar slagvaardige overheid die burgers en ondernemers ondersteunt en niet betuttelt. Enkel door de overheid af te bouwen en mensen en ondernemers veel meer vrij te laten, zullen we in de toekomst economisch terug groeien. Gecombineerd met ons geloof in gemeenschapsvorming, kleven we zo eindelijk een etiket op wat we in de feiten al lang zijn: conservatief.

U wil zich ook richten op ‘young professionals’. Kan u dat even toelichten?

‘Wij willen als Jong N-VA meer in dialoog gaan met jongeren en jongerenorganisaties over de partij- en geografische grenzen heen. Naast studenten willen wij meer jongeren blijven aanspreken die net hun eerste stappen in het professionele leven of ondernemerschap zetten. Jong N-VA’ers gaan van 16 tot en met 30 jaar. Scholieren en studenten bereiken we niet slecht. Wat we jammer genoeg zien, is dat politiek geëngageerde studenten vaak afhaken eens zij hun volwassen leven beginnen. Huisje, tuintje, boompje, partner en een job zeg maar. Ook late twintigers die nooit politiek actief geweest zijn, kunnen we moeilijk warm maken. Deze groep is echter essentieel voor een organisatie als de onze. Het is net deze generatie die begint aan haar leven van werken, sparen en ondernemen. Zij is onze aandacht dus dubbel en dik waard.

Ook willen we extra op deze leeftijden inzetten om een doorstroom naar de moederpartij te garanderen. Daarom dat we netwerking binnen de partij ook meer aandacht willen geven. Volgens mij kunnen we de komende jaren heel wat politiek talent laten openbloeien als we volop op hen durven inzetten.

Wanneer ik het visiedocument erop nalees dan benadrukt u vooral het aspect vrijheid. U kiest dus duidelijk voor een Angelsaksische visie op het conservatisme dan voor een continentale.

‘De vorige generaties hebben ons qua regulering, overheidsbeslag en schulden geen al te fraaie erfenis achter gelaten. We merken dat veel ambitieuze Vlaamse jongeren hierdoor moedeloos worden. Het belang van meer vrijheid kan niet genoeg onderstreept worden voor ons. Die visie doet inderdaad denken aan de Angelsaksische invulling van het conservatisme. De eerder continentale visie rekent volgens ons te hard op de overheid. Wij geloven niet in de maakbaarheid van de samenleving. We denken dat de overheid voor een kader moet zorgen en de rechten van burgers moet beschermen. Daarna moet je de mogelijkheid krijgen om zelf je leven in handen nemen.

Net zoals de moederpartij, zijn wij vanzelfsprekend ook sociaal. Sociaal beleid moet gericht zijn op het versterken en ondersteunen van de allerzwaksten in de samenleving. Een springplank dus, geen hangmat. De verzorgingsstaat houdt jammer genoeg te veel mensen in een hulpeloze toestand, we moeten naar een participatiesamenleving.

Met ons visiedocument zetten we nu trouwens enkel de grote krijtlijnen uit. In de komende tijd – de verkiezingen vinden pas eind februari plaats – zullen we de N-VA-jongeren proberen te overtuigen van ons project. Dit doen we samen met een heel netwerk van leden dat veel breder gaat dan ons team van vijf. Als de Jong N-VA’ers dit project voldoende steunen en ons team verkozen raakt, plannen we een meer concrete invulling te geven in samenspraak met onze leden. Kandidaat Afdelingsraadvoorzitter Dylan Vandersnickt heeft beloofd een groot inhoudelijk congres te willen organiseren. Wij kunnen dit initiatief alleen maar steunen.’

Kan u als ‘conservatief’ wel spreken over een ideologisch project. Ik dacht dat conservatieven een aversie hadden voor ideologieën.

‘Conservatisme is inderdaad meer een levenshouding of een manier om naar de werkelijkheid te kijken. U heeft een punt. (lacht)’

Bent u niet eerder conservatief-liberaal, een soort Vlaamse VVD?

‘Ik denk dat N-VA qua economisch programma dicht bij de VVD staat en qua maatschappelijk programma dichter bij het CDA aanleunt. Ons conservatisme heeft veel gemeen met het klassiek-liberalisme, maar wij hebben meer aandacht voor gemeenschapsvorming en geloven niet dogmatisch in de vrijheid blijheid die in liberale kringen vaak verkondigd wordt. Wat voor ons essentieel is, is het onderhouden en verspreiden van waarden en normen binnen de gemeenschap. Wij vertrouwen op de kringen waarin mensen leven en de verbanden die ze spontaan met elkaar aangaan zoals gezin, familie, buurt, vereniging, school, etc. Op economisch vlak heb je zeker gelijk: wij zijn geen linkse rakkers. Binnen de onafhankelijke Vlaamse staat, kiezen wij voor een vrij Vlaanderen, een vrije gemeenschap en de vrije markt.’

U stelt zich ook kritisch op t.o.v. EU. Bent u scepticus of eurorealist?

‘Men moet altijd een beetje sceptisch zijn, maar doe toch maar eurorealist. (lacht) We denken dat de EU niet goed werkt vandaag de dag, men probeert te veel te doen. De EU zou veeleer moeten coördineren, dan per se alles te willen harmoniseren.

Wij willen de EU hervormen. Het subsidiariteit- en evenredigheidsprincipe is voor ons dus essentieel. Europa waar nodig. We vertolken daarmee een standpunt dat leeft onder veel jongeren. Onze leden waren bijvoorbeeld erg blij met de keuze van onze partij om in het Europees Parlement bij de ECR-fractie aan te sluiten. We willen dat eurorealisme verdiepen en pleiten voor een duidelijk EU kerntaken-debat.’

Harry De Paepe (1981) is auteur en leraar. Hij heeft een grote passie voor geschiedenis en Engeland.

Commentaren en reacties