fbpx


Media
gender

Broeder Stockman vloekt in de Vlaamse kerk

Vlaamse media houden niet van te veel diversiteit


Broeder René Stockman, internationaal overste van de Broeders van Liefde, heeft de gender-ideologie openlijk bekritiseerd. Met als verzwarende omstandigheid, dat hij ook religieuze argumenten gebruikte. ‘Beangstigend’ en ‘waanzin’ was de reactie. Maar een inhoudelijk debat bleef uit. Mag een conservatieve ethiek en visie nog aan bod komen in het publieke debat?

Biologie

Het oorspronkelijke artikel van broeder Stockman verscheen in Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, maar is nu ook online te lezen. In Gender een gevaarlijke dwaling  schrijft Stockman dat de genderideologie de biologische realiteit verdrongen heeft. ‘Ieder zou vanaf nu zelf kunnen bepalen voor welk geslacht hij of zij kiest, los van de biologische kenmerken, en indien nodig en wenselijk deze lichamelijke-biologische kenmerken daaraan laten aanpassen. Meer nog, ook maatschappelijk eist men erkenning van deze genderidentiteit boven de biologische identiteit waarmee men geboren is.’

Stockman plaatst de ideologie in een breder maatschappelijk kader. ‘Vindt men de wortels van de gendertheorie in de radicalisering van het feminisme, het kader wordt gevonden in de steeds voortschrijdende verabsolutering van de autonomie en de zelfbeschikking.’

Gender

Identiteit is volgens dit gender-denken iets vloeiend en flexibel. Er bestaan geen mannelijke of vrouwelijke wezens meer. Het zich ‘man of vrouw voelen’ is gewoon een uitingsvorm die altijd kan veranderen, vat Stockmans Judith Butler samen. Het biologische geslacht van de mens als man en vrouw is zo enkel nog een gegeven van de natuur die de absoluut vrije zelfdefinitie van de mens niet aan banden kan leggen. Dus moeten alle heteroseksuele uitingen in de samenleving verdwijnen: onderscheid man en vrouw, huwelijk en gezin, vader en moeder, seksualiteit gekoppeld aan vruchtbaarheid en voortplanting.

De staat moet dat faciliteren: in het onderwijs moet deze visie uitgedragen worden. Volgens Stockman moet het katholieke onderwijs daar niet aan meedoen. Integendeel, het moet de tegenstem laten horen. Want de gendervisie botst met de leer van de katholieke kerk. ‘Het Vaticaan waarschuwt dat via de genderideologie een totaal nieuwe antropologie ontwikkeld wordt die afwijkt van de christelijke mensvisie. Vanuit joods-christelijk standpunt zien we de mens geschapen door God als man en vrouw met de roeping gemeenschap te vormen en vruchtbaar te zijn.’ Op die manier wordt ook het gezin en de familie, als bouwsteen van de samenleving, ondermijnd, stelt de broeder.

VN

Volgens Stockman heeft de VN een belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van het gender-denken. Hij werkt dat uit in zijn tekst. Een recente tweet kan dienen als illustratie, de VN geeft suggesties voor uw gender-neutraal woordgebruik.

Waanzin

Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven. Een rist professoren verbonden aan de UGent kropen in de pen in De Standaard: Open brief aan de gender-ontkenners. Met als openingszin: ‘Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden.’

Dat zet de toon. De brief bevat de opsomming van wat Stockman volgens hen beweert, zonder één tegenargument. Dat is blijkbaar niet nodig. Pontificaal hooghartig wordt iemand met een andere overtuiging weggezet door beledigingen, niet door argumenten. Stockman is een waanzinnige gender-ontkenner.

Wetenschap leeft niet meer van twijfel, tegenspraak, onderzoek en onderzoek van het onderzoek. Deze wetenschappers bivakkeren op het grote gelijk. Gender-ontkenners en klimaatnegationisten zijn waanzinnigen. Eind van de discussie.

Niet alleen Stockman

Nochtans staat Stockman niet alleen. Vorige maand nog tweette Maarten Boudry nogal kritisch over de gender-ideologie: ‘Bio-ontkenning is minstens even onwetenschappelijk als klimaatontkenning. En in tegenstelling tot dat laatste, wordt het gedoceerd aan onze universiteiten (niet in alle vakgroepen gelukkig).’ Zie het draadje onder deze tweet. (klik op de tweet en lees de volgende tweets ook)

Rome is altijd verdacht in Vlaanderen

René Stockman heeft gereageerd in De Standaard Allergisch reageren op documenten vanuit ‘Rome’ ligt in het ‘Verlichte Vlaanderen’ goed in de markt. Stockman hekelt daarin, licht onderkoeld, de houding van de UGent-auteurs. ‘Zelfbeschikking die men zo graag absoluut ingevuld ziet geldt blijkbaar niet  voor hen die ook vanuit hun zelfbeschikking, maar dan niet absoluut ingevuld, er een andere mening op nahouden. Aan hen wordt de zelfbeschikking, de autonomie en zelfs de vrijheid van meningsuiting ontnomen.’

‘Dank zij mijn vele buitenlandse reizen en contacten met ‘gewone’ mensen en ‘intellectuelen’ in de ganse wereld — jong en oud, arm en rijk, man en vrouw — stel ik echter vast dat ethische visies die zo evident klinken in Vlaanderen en daar blijkbaar geen enkele tegenspraak meer kunnen verdragen, helemaal niet zo aanvaard worden in andere werelddelen. Het gaat hier nochtans ‘ook’ over zeer ontwikkelde beschavingen en culturen, die men moeilijk als ‘achterlijk’ kan wegzetten.’

Media

Wat we hier zien is een ‘ouderwetse’ botsing van waarden. Langs de ene kant wordt de vrijheid om van geslacht te veranderen aangevuld met de plicht van de staat om die vrijheid te faciliteren. Het onderwijs moet dat ideaal uitdragen.

Daar tegenover staat de christelijke conservatieve opvatting van Stockman. Die heeft het niet voor absolute autonomie van het individu. Het is niet zijn optie van wat een goed mens is. Ouderwets? Misschien. Waanzinnig? Staat Stockman daarin alleen? Neen. Al bekijkt Boudry het vanuit een heel andere hoek. Hij stelt de vrijheid van denken en spreken in vraag.

De reactie in de media op de tekst van Stockman toont waar hun loyauteit ligt. Geen enkel medium zou die tekst als vrije tribune geplaatst hebben. Zo smoren de media het debat in de diepte en in de breedte. Wie zal nog opstaan om die huidige dogma’s in vraag te stellen ‘die zo evident klinken in Vlaanderen en daar blijkbaar geen enkele tegenspraak meer kunnen verdragen’? Wie wil in een debat een andere visie verdedigen over euthanasie, abortus, gender of zelfs klimaatmaatregelen? Wetende dat je de hele media tegen krijgt.

Broeder Stockman heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Er is een probleem met de diversiteit in de media.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak