fbpx


Analyse, Sport
Brugge

Stadiondossier Club en Cercle Brugge krijgt flinke knauw van Raad van State
De plannen voor een nieuw stadion van Cercle Brugge, en daarmee samengaand ook van Club Brugge, krijgen door een veelbesproken arrest van de Raad van State (RvS) een flinke knauw. Waar gaat het over? Wie is er betrokken? Wat is er juist besloten? We leggen het voor u uit. Wie is er betrokken? 21 eigenaars van percelen in agrarisch gebied — de zogenaamde 'verzoekende partijen' — gingen in beroep tegen de vaststelling van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van 2017. Dat…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De plannen voor een nieuw stadion van Cercle Brugge, en daarmee samengaand ook van Club Brugge, krijgen door een veelbesproken arrest van de Raad van State (RvS) een flinke knauw. Waar gaat het over? Wie is er betrokken? Wat is er juist besloten? We leggen het voor u uit.

Wie is er betrokken?

21 eigenaars van percelen in agrarisch gebied — de zogenaamde ‘verzoekende partijen’ — gingen in beroep tegen de vaststelling van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van 2017. Dat GRUP zou een nieuwe voetbalzone voor Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Pieters mogelijk maken. De verzoekende partijen gingen ook in beroep tegen de bijbehorende verleende machtiging tot onteigening door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

De ‘verwerende partijen’ zijn dan ook het Vlaamse Gewest, dat het GRUP goedkeurde, en de WVI. De stad Brugge en de gemeente Zedelgem, waar oorspronkelijk de inplanting van het nieuwe stadion van Club Brugge was voorzien, zijn de ‘tussenkomende partijen’.  Club Brugge en Cercle Brugge zijn als zodanig geen partijen in het arrest, maar ondergaan er uiteraard wel rechtstreeks de gevolgen van.

Waarover gaat het arrest?

Het GRUP zette het licht op groen voor ongeveer een vijftig hectare grote voetbalzone voor Club Brugge en een ongeveer dertig hectare grote zone gemengd bedrijventerrein in het agrarisch gebied langs de Blankenbergse Steenweg.  In de voetbalzone was in het GRUP de inplanting voorzien van een voetbalstadion (ruim zes hectare groot, ruimte voor circulatie rond het stadion inbegrepen) met een maximale bezoekerscapaciteit van 40 000 toeschouwers en van 5 oefenterreinen, goed voor zeven hectare.

In het GRUP werd er dus nog vanuit gegaan dat het stadion van Club Brugge op de nieuwe locatie zou komen. Dat van Cercle Brugge — zoals ze dat bij Cercle ook zelf verkozen — zou op ‘Jan Breydel’ in Sint-Andries blijven. Cruciaal in het hele verhaal echter, zoals ook verder zal blijken, is dat in het GRUP ook een parking voorzien was voor 7.200 parkeerplaatsen rond het nieuwe voetbalstadion.  In de toelichtingsnota bij het GRUP staat dat het ruimtebeslag voor de parking van 7.200 parkeerplaatsen ‘op dit moment niet in detail kan worden ingeschat en dat de precieze uitvoeringsvorm op projectniveau wordt uitgewerkt.’ In het ontwerp-GRUP werd echter nog ongeveer 21,6 hectare voorzien voor deze parking.  De voornaamste bezwaren van de grondeigenaars hadden dan ook betrekking op het ruimtebeslag van de parking.  De Raad van State volgt hen daarin nu en stuurt hiermee het voetbalproject, en meteen ook de plannen voor aanpalende bedrijventerreinen, dus terug naar af.

Waarover gaat het niet?

De uitspraak van de Raad van State heeft geen betrekking op de plannen die de stad Brugge heeft voor de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge op de site van het Jan Breydelstadion. Het Brugse schepencollege nam in januari van dit jaar immers nog de principiële beslissing dat de stad de Jan Breydelsite in erfpacht geeft aan Club Brugge, dat er zo snel mogelijk een nieuw stadion zou bouwen. Verder zou de stad de voetbalzone aan de Blankenbergse Steenweg geheel of gedeeltelijk verwerven voor de bouw van een nieuw stadion voor Cercle Brugge en de aanleg van 2.500 parkeerplaatsen, die zowel voor voetbalwedstrijden, als randparking en als parking voor het bedrijventerrein gebruikt zouden worden.

Die principiële beslissing schudde de oorspronkelijke plannen grondig dooreen, maar vormde geen doorslaggevend argument in het arrest van de Raad van State.  Al speelde deze beslissing echter zijdelings wel een rol in het arrest, zoals nog zal blijken. Verder hangen de twee stadiondossiers van Club en Cercle uiteraard aan elkaar vast: Club Brugge wil nu een eigen stadion op Jan Breydel, Cercle wil enkel weg uit Jan Breydel als het elders in Brugge een geschikte locatie krijgt. De uitspraak van de Raad van State zet dus meteen ook beide stadionprojecten op de helling.

Waarom dit arrest?

Het te grote ruimtebeslag van de parking is doorslaggevend in de beslissing tot vernietiging van delen van het GRUP door de Raad van State.  Daarnaast wordt in de beoordeling ook verwezen naar de principiële beslissing van de stad Brugge van januari 2020, die volgens de Raad van State het onwettig karakter van het GRUP extra beklemtoont.

Argument 1: 21,6 hectare parking

De Raad van State stelt dat de Jan Breydelsite ongeveer 21 hectare groot is en de voebalzone van het bestreden GRUP ongeveer 50 hectare open ruimte inneemt. Dit GRUP doet het ruimtebeslag van het ‘Brugse voetbalgebeuren’ dus stijgen van 21 naar 71 hectare.

De Raad van State verwijst in het bijzonder naar een advies van de provincieraad waarin het aansnijden van 21,6 hectare voor een parking ‘nefast voor een zuinig ruimtegebruik‘ werd genoemd.  De Raad van State merkt ook op dat in het definitief vastgesteld GRUP voor 28 hectare in de voetbalzone geen verantwoording gegeven wordt voor het ruimtebeslag omdat ‘het ruimtebeslag voor de parking van 7.200 parkeerplaatsen op dit moment in niet in detail kan worden ingeschat.’

Oplossing: niet-meerlagig parkeren?

Een oplossing had het verplicht voorzien in het GRUP van meerlagige parkeerinfrastructuur kunnen zijn. Volgens het Vlaamse Gewest kan de verplichting om alle parkeerplaatsen te voorzien in een parkeertoren echter niet gerealiseerd worden. Niet enkel omwille van de landschappelijke impact, maar ook van de permanente zichtbaarheid en uit diverse veiligheidsoverwegingen.

Zo zou bijvoorbeeld geen gedeelte van de parkeertoren exclusief voorbehouden kunnen worden voor bezoekende supporters, zoals wettelijk opgelegd. Bovendien voorziet het GRUP volgens het Vlaamse Gewest wel degelijk dat er ‘gegroepeerd en/of meerlagig’ geparkeerd moet worden. Ook zou elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld moeten worden aan de hand van criteria van zorgvuldig ruimtegebruik en van het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden.

Daarnaast leggen de vergunningsvoorschriften een inrichtingsstudie en mobiliteitsstudie op, waarin moet aangetoond worden hoe het gemeenschappelijk parkeren georganiseerd wordt. Stad Brugge sluit zich in het arrest aan bij deze argumenten van het Vlaamse Gewest en concludeert dat het GRUP voldoende controlemaatregelen en waarborgen biedt dat de parkeerbehoefte kan worden opgevangen, ‘rekening houdende met de principes van zorgvuldig ruimtegebruik.’

Argument 2: Rechtsonzekerheid

De grondeigenaars brengen hier tegen in dat het verschil in ruimtegebruik tussen gewoon en gelaagd parkeren zo significant is, dat het niet kan doorgeschoven worden naar het projectniveau. ‘Een keuze voor een gelaagde parkeeroplossing zou immers betekenen dat de “clubbruggezone” kan verkleind worden ten voordele van een andere nieuwe of bestaande bestemming’, melden ze. En verder: ‘Door het gelaagd parkeren wel mogelijk te maken maar niet te verplichten, ontstaat onzekerheid over de noodzakelijke omvang van het bestemmingsgebied.’

De Raad van State volgt de eigenaars hierin volledig: ‘Terecht werpen verzoekers op dat de plannende overheid aldus de door haar erkende problematiek van de parking ten onrechte doorgeschoven heeft naar het projectniveau. Van een zorgvuldig plannende overheid kan immers worden verwacht dat ze hiervoor op planniveau een rechtszekere oplossing uitwerkt.’ Dit geldt volgens de Raad van State des te meer aangezien, zoals de verzoekers terecht aanvoeren, het de vraag oproept: had de overheid de voetbalzone niet kunnen verkleinen voor andere bestemmingen?

Argument 3: Principiële beslissing stad Brugge

Tot slot voegt de Raad van State aan haar beoordeling nog ‘ten overvloede’ toe dat de principiële beslissing van de stad Brugge van januari 2020 ‘de pertinentie van de vastgestelde onwettigheden geenszins tegenspreekt, wel integendeel’.  De RvS licht nader toe: ‘De stad Brugge blijkt nu immers in de “clubbruggezone” – tegen de tekst van de door het bestreden GRUP bouwkundige voorschriften in – het stadion van Cercle Brugge te willen inplanten, waarbij in die ongeveer 50 hectare grote zone een parking wordt aangelegd van 2.500 parkeerplaatsen, dit is minder dan 35% van (de oppervlakte van) de parking van 7.200 plaatsen waarvan in het bestreden GRUP is uitgegaan.’

Zowel het Vlaamse Gewest als de stad Brugge mogen dan wel aanhalen dat aan dergelijke nieuwe ontwikkeling, ruim twee jaar na vaststelling van het bestreden GRUP, ‘evident geen wettigheidsbezwaar kan ontleend worden ten aanzien van het vastgestelde plan’, en dat onderzoek zal moeten uitwijzen of het voorstel voor de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Club Brugge op de Jan Breydelsite al dan niet haalbaar is. Toch bleek de principiële beslissing van de stad Brugge naderhand dus allerminst bevorderlijk voor een door de stad, en Club Brugge, gewenste uitspraak in dit arrest.

Wat nu?

Tegen het arrest van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk. De stad Brugge wil nu zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor het stadiondossier van Cercle Brugge. Zolang dat er niet is, wil Cercle alleszins op Jan Breydel blijven. Momenteel is er echter geen locatie in Brugge waar een stadion voor Cercle kan gebouwd worden zonder bestemmingswijziging, meldt bevoegd schepen Franky Demon in HLN. Dergelijke bestemmingswijzing neemt minstens anderhalf jaar in beslag.

Nicolas Van Haecke