JavaScript is required for this website to work.

Het klimaat is niet in nood

Bij de Europese Klimaatverklaring van meer dan 500 wetenschappers en professionelen

VN-secretaris-Generaal Antonio Guterres spreekt bij de opening van de ‘Climate
Action Summit ‘, 23 september 2019. ‘

VN-secretaris-Generaal Antonio Guterres spreekt bij de opening van de ‘Climate Action Summit ‘, 23 september 2019. ‘

foto © Reporters / Photoshot

Emiel van Broekhoven vertaalde de Europese Klimaatverklaring waarin 500 wetenschappers stellen dat het klimaat niet in nood is.

Op 23 september werd namens een wereldwijde groep van 500 wetenschappers en professionelen met kennis en ervaring in klimaatwetenschap en aanpalende gebieden, een Europese Klimaatverklaring (pdf)  overhandigd aan António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties en aan Mw. P.E. Cantanello, Executive Secretary van de VN Framework Convention on Climate Change.

Ongeschikte klimaatmodellen

De tekst werd overhandigd door Prof. Guus Berkhout uit Nederland, namens een groep van 14 ‘ambassadeurs’ uit verschillende landen die de eindredactie van de Verklaring  op zich namen, en meer dan 500 ondertekenaars uit verschillende landen: Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Zweden, Ierland, Italië, Frankrijk, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk. Voor België nam Rob Lemeire deze taak op zich.

De wetenschappers en professionelen onderstrepen dat de huidige modellen van de VN waarop het huidig internationaal beleid gebaseerd is, ongeschikt zijn voor dat doel. Ze stellen dat ‘het wreed en onvoorzichtig’ is om vele miljarden te willen besteden op basis van dergelijke onvolkomen modellen. Het huidig klimaatbeleid ondergraaft nodeloos het economisch systeem, brengt levens in gevaar in landen waaraan betaalbare en vlot beschikbare energie wordt ontzegd.

Politiek, economie en ecologie

De ondertekenaars roepen op om een klimaatbeleid te voeren dat gebaseerd is op gezonde wetenschap, realistische economische redenering en een waarachtig begrip voor diegenen die geschaad worden door de huidige zeer dure en helemaal niet noodzakelijke pogingen om het klimaat te beïnvloeden.

‘We vragen om deze Europese Klimaatverklaring  als een punt op de agenda van de meeting van New York te plaatsen.’

‘We vragen U ook, reeds bij de aanvang van het jaar 2020, een constructieve bijeenkomst tussen de wetenschappers van wereldklasse aan beide zijden van het klimaatdebat te organiseren. Een dergelijke bijeenkomst kan als toepassing gelden van het eeuwenoud principe dat beide zijden van een debat volledig en op faire wijze gehoord moeten worden.’

De brief besluit: ‘Graag vernemen wij uw reactie op dit voorstel.’

Emiel Van Broekhoven

De Europese klimaatverklaring zelf, vertaald door Emiel Van Broekhoven, volgt hier.


Uwe Excellenties,

Het klimaat is niet in nood. Een wereldwijd netwerk van meer dan 500 goed geïnformeerde en ervaren wetenschappers en professionals uit de klimaatwetenschap en aanverwante disciplines hebben de eer Uwe Excellenties de bijgevoegde Europese Klimaatverklaring over te maken, waarvan de ondertekenaars van deze brief de nationale ambassadeurs zijn.

De algeheel circulerende klimaatmodellen waarop het huidige internationale beleid is gebouwd, zijn niet geschikt voor dat doel. Het is daarom wreed en onvoorzichtig om te pleiten voor het verspillen van triljoenen dollars gebaseerd op de resultaten van dergelijke immature modellen. Het huidige klimaatbeleid ondermijnt zeer ernstig en zonder doel het economische systeem en brengt levens in gevaar in landen die geen toegang krijgen tot betaalbare, betrouwbare elektrische energie.

We dringen er op aan dat U een klimaatbeleid volgt gebaseerd op goede wetenschap, realistische economische overwegingen en met een oprechte bezorgdheid voor zij die door dure en onnodige aanpassingsmaatregelen getroffen worden.

We vragen U om deze Verklaring op de agenda van de aankomende vergadering in New York te zetten.

We nodigen U ook uit om vroeg in 2020 met ons een constructieve high-level meeting  te organiseren tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide kanten van het klimaatdebat. Zo’n meeting  zou consistent zijn met de historisch bewezen principes van goede wetenschap en natuurlijk recht dat beide kanten volledig en redelijk gehoord worden. Audiatur et altera pars! [Hoor en wederhoor, nvdr]

Gelieve met ons uw gedachten te delen over hoe we zo’n impactvolle meeting kunnen organiseren.

Hoogachtend.

De ondertekenaars.

Het klimaat is niet in nood

Een wereldwijd netwerk van 500 wetenschappers en professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap moet minder politiek zijn, en  klimaatbeleid meer wetenschappelijk. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aanpakken, terwijl politici de werkelijke voordelen, evenals de ingebeelde kosten van aanpassing aan de opwarming van de aarde, en de werkelijke kosten, evenals de ingebeelde voordelen van het bestrijden van die opwarming, objectief moeten uittellen.

De opwarming komt er zowel door natuurlijke als door antropogene factoren

Het geologisch archief toont dat het klimaat op aarde varieert van zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De recentste kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

De opwarming gaat veel trager dan voorspeld

De wereld is met minder dan de helft van de oorspronkelijk voorspelde snelheid opgewarmd, en met minder dan de helft van de te verwachten snelheid op basis van netto antropogene forcering en stralingsonevenwicht. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Het klimaatbeleid berust op onvolkomen modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn van geen kanten plausibel als beleidsinstrumenten. Bovendien overdrijven ze hoogstwaarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Daarbij komt nog dat ze het feit negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantaardig voedsel, de basis van al het leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor de aarde groener wordt: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft de natuurrampen niet vergroot

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen, intensiveren of frequenter maken. CO2-beperkende maatregelen zijn echter schadelijk en duur. Windturbines doden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Het beleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul-CO2-beleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen ontstaan, hebben we voldoende tijd om na te denken en ons aan te passen. Het doel van internationaal beleid moet zijn om te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en over de hele wereld.

De Belgische ondertekenaars

 1. Rob Lemeire, Publicist on Environmental and Climate Issues, ECD Ambassador
 2. Eric Blondeel, retired Civil Engineer.
 3. Emiel van Broekhoven, Emeritus Professor of Economics, University of Antwerp
 4. Christian Dierick, Lead Expert, Energy Technology Solutions
 5. Ferdinand Engelbeen, Former chemical process automation engineer, Akzo Nobel Chemicals
 6. Samuel Furfari, Professor of Energy Geopolitics at the Free University of Brussels
 7. Georges Geuskens, Emertitus Professor of Chemistry, Free University of Brussels and Expert Publicist on Climate Science
 8. Drieu Godefridi, PhD in Law, author of several books
 9. Jan Jacobs, Science Journalist Specializing in Climate and Energy Transition
 10. Raymond Koch, Retired Research director at Lab. Plasma Physics, RMA Brussels and Fellow Lecturer at UMons.
 11. Henri A. Masson, Emeritus Professor Dynamic System Analysis and Data Mining, University of Antwerp
 12. Ferdinand Meeus, Retired Research Scientist, IPCC expert Reviewer AR6
 13. Jean Meeus, Retired Meteorologist, Brussels Airport, Author of the Best Seller Astronomical Algorithms
 14. Ernest Mund, Honorary Research Director, FNRS, Nuclear Engineering
 15. Bart Ooghe, Geologist & Geophysicist, Independent Scientist
 16. Jozef Verhulst, Author
 17. Jean van Vliet, Retired Specialist in Space Weather
 18. Appo van der Wiel, Senior Development Engineer

Beide auteurs publiceerden al eerder over klimaat op Doorbraak.

Commentaren en reacties